Számomra fontos az Ön adatainak védelme és bizalmas, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő kezelése. Tájékoztatom, hogy az Ön  e-mailben, jelen honlap kapcsolatfelvételi ürlapján, SMS-ben, telefonon, személyesen és bármely módot megadott személyes és egyéb adatait az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezelem, harmadik fél részére nem bocsátom rendelkezésre.

 

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna e.v. egyéni vállalkozó, magánszemély, és jogi személy partnerei részére

Adatkezeléssel kapcsolatos általános adatok

Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna e.v. (7400 Kaposvár, Arany J. tér 2.; telefon: 30/49-92-584; www.morocznezsuzsaszakfordito.hu

;) partnereiről (egyéi vállalkozó, magányszemélyek, jogi személyek) nyilvántartást (név, cím, kapcsolattartási adatok) vezet.

Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna e.v. által kezelt személyes adatok:

  1. jogi személy partner esetén: kapcsolattartók neve, elérhetősége, esetlegesen partner neve és elérhetősége, esetleges referenciák, hozzájárulások;
  2. magánszemély és egyéni vállalkozó esetén: név, cím, elérhetőség, azonosító adatok, banki adatok, teljesített szolgáltatások, esetleges referenciák, hozzájárulások

Fenti adatkezelés célja Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna e.v. jelenlegi és jövendőbeli partnere között fennálló és a jövőben létrejövő szerződés teljesítése.

Hozzáférés személyes adatokhoz

Az általam kezelt adatokhoz a következő partnereim férhetnek hozzá: könyvelési szolgáltatást végző, honlap készítő, tárhely szolgáltató partnerem.

Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna e.v. jogi kötelezettsége teljesítése, jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme vagy természetes személy létfontosságú érdekének védelme céljából fent nyilvántartott adatait hatóság, állami szerv, harmadik személy részére átadhatja, amennyiben az adatközlés szükséges a fenti célok eléréséhez.

Megőrzési idő

Az Ön adatait is tartalmazó dokumentációt a közöttünk fennálló szerződés megszűnését követően az általános elévülési idő lejártáig tárolom.

A számviteli szabályok hatálya alá eső iratokat a vonatkozó jogszabályban maghatározott megőrzési időt betartva őrzöm meg.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Önnel kapcsolatban kezelt adatokról kérhet másolatot, szükség esetén kérheti az adatok helyesbítését. A vonatkozó jogszabályok értelmében tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kérheti adatainak korlátozását, törlését és megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Tiltakozási jog

Önt megilleti a tiltakozási jog a jogos érdek alapján végzett adatkezeléssel szemben. Ez esetben kérését mérlegeljük és tájékoztatjuk ennek eredményéről.

Panasz benyújtása

Az adatkezelést érintő kéréssel keressen fel személyesen székhelyemen vagy levélben a Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna, H-7400 Kaposvár, Arany J. tér 2. címen vagy a zsmorocz@t-online.hu e-mail címen.

Jogorvoslat iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) részére nyújthatja be.

Kaposvár, 2018. május 24. (1. verzió)

Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna

e.v.